Úvod  /  O nás  /  Kvalita

Kvalita

Politika integrovaného systému řízení

Pro rozvoj systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo vedením společnosti v souladu s firemní strategií rozhodnuto přijmout následující principy a zásady integrovaného systému řízení (ISŘ):

Základní orientace společnosti

 • Dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným výrobcem a dodavatelem spojovacího materiálu pro nejširší okruh jak tuzemských, tak i zahraničních zákazníků,
 • u svých zákazníků vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek výrobků a služeb, při zajištění postupů a procesů šetrných k životnímu prostředí a důsledných při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvale vytvářet podmínky pro další rozvoj samotné společnosti.

Závazek vedení

 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti,
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • vedení společnosti se zavazuje zvyšovat povědomí zaměstnanců a informovanost dalších zainteresovaných stran s Politikou ISŘ a jejími zásadami a systematicky zlepšovat efektivnost celého integrovaného systému řízení,
 • trvalým cílem je zajišťování souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní  přístup k této problematice,
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • trvalým cílem je rozvíjet spolupráci se subdodavateli na tvorbě kvality poskytovaných produktů, dodržování systému životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadovat po dodavatelích materiálů, výrobků a prací i ostatních služeb, aby respektovali při spolupráci s námi obdobné zásady šetrného postoje k životnímu prostředí a k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci,
 • trvalým cílem je vzdělávat a vychovávat své zaměstnance k praktickému naplňování této politiky.

Závazek zaměstnanců

 • Trvalým závazkem celé společnosti je, v rámci technických i ekonomických možností, minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit  plýtvání surovinami a energiemi,
 • trvalým závazkem celé společnosti je důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Politika ISŘ je vedením pravidelně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a souladu s dlouhodobou firemní strategií, požadavky zainteresovaných stran, mezinárodními normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a specifikací OHSAS 18001.

Obsah této Politiky ISŘ vytváří rámec pro stanovení a přezkoumání cílů a cílových hodnot ISŘ a je stěžejním dokumentem pro nasměrování dalšího vývoje firemních procesů.

 

Jiří Němčík
Ředitel společnosti
Dne: 26.6. 2009

Naše produkty

Již 11 let s Vámi

Pohybujeme se na trhu již 11 let.

Vlastní produkce

Veškerou nabídku z naší produkce naleznete ve webovém katalogu, sekce produkty.